Ad Stouten Autodemontage BV

Privacy

Ad Stouten Autodemontage BV

Privacy statement en cookiebeleid

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

U eerst om toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;

Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

Gebruikmaken van cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak

Contact of recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen


Contact

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op uw recht ter inzage, te corrigeren of te verwijderen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Ringweg 1A

4307 NK Oosterland

Gebruik persoonsgegevens


E-mail info@adstouten.nl

Telefonisch: 0111-482130


Gegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken:


Naam

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenteken auto

KM stand auto

Foto's van uw auto

Surfgedrag

Verstrekking aan derden


Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door ons worden verzameld zullen veilig worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.


Beveiligen en bewaren, melden van datalek

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden.


Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wettelijke bepalingen hier ons toe verplichten (o.a. RDW en belastingwetgevingen)


Als sprake is van een datalek zal dit spoedig mogelijk worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De melding zal, indien mogelijk, binnen 72 uur nadat wij kennis heeft genomen van het datalek plaats te vinden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te kunnen laten functioneren. Ook voor het taxatieformulier worden cookies gebruikt. Indien u gebruikt maakt van dit formulier geeft u aan hiermee akkoord te gaan. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en komen wij niet samen met u tot een correcte oplossing, dan heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ad Stouten en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Vragen over de in- of verkoop van schadeauto's?

© copyright 2023 Autodemontage Ad Stouten BV - Privacy - ZienWebdesign